بازی مستقل سنگسار کارت های مستقل

- Aug 17, 2017-

مشخصات:


نوع: پوکر

سن: بزرگسالان

برنامه: خانه، اتاق شطرنج و کارت

زمان:> 2H

نوع تخته: شطرنج

ماده: مقاله

عضو:> 10

حالت تدریس: دستورالعمل

شرایط: جدید

یک جفت:کارت بزرگسالان سفارشی بازی کارت بازی کارت بعدی:چاپ رنگ کامل سفارشی کارت بازی